Onderwijs en het Nieuwe Positivisme

foto"extra overheidsbeleid op het terrein van onderwijs, onderzoek en innovatie kan de welvaart in nederland verhogen. zo zijn het verhogen van de kwaliteit van leraren en het uitbreiden van voor- en vroegschoolse educatie voor risicoleerlingen kansrijke opties op het terrein van onderwijs. extra fiscale steun voor startende innovatoren is een kansrijke beleidsoptie om innovatie te bevorderen. een effectieve stimulans voor de wetenschap is om de bekostiging van onderzoek aan universiteiten, de zogenoemde eerste geldstroom, sterker afhankelijk te maken van onderzoeksprestaties."

"Dit concludeert het Centraal Planbureau in de vandaag verschenen studie Kansrijk Kennisbeleid. Hierin onderzoekt het planbureau welke beleidsopties bij onderwijs, onderzoek en innovatie in de praktijk daadwerkelijk voldoende vruchten afwerpen, zodat ze opwegen tegen de maatschappelijke kosten. Er is vooral gebruik gemaakt van empirische evaluatiestudies van eerder, soortgelijk beleid in binnen- en buitenland. persbericht CPB, 11 juli.

Na gisteren het CBS jaarboekje 2006 te hebben doorgeworsteld op zoek naar de wortels van het economische succes van de bv Nederland kwam ik (o.a.) tot de voorzichtige conclusie dat het onderwijs nog steeds een van Neerlands grootste kostenposten is. In 2004 (verder gaat het jaarboek niet betreffende dit onderwerp) bedroegen de overheidsbijdragen 3, 3 miljard euro tegenover 926 miljoen euro aan baten uit werk i.o.v. derden. De overige baten bedroegen 421  miljoen (werk i.o.v. vierden? werk zonder opdracht van derden?). Nu is het niet zo gek te veronderstellen dat de baten vooral indirect bijdragen aan de economie, namelijk in de toename van het kennisniveau. Maar aan welke kennis is behoefte? Is kennis alleen nuttig als het bijdraagt aan de economische groei of is kennisontwikkeling in het algemeen ook belangrijk? Is wetenschappelijk onderzoek nog betrouwbaar als het wordt uitgevoerd in opdracht van een commerciële geldschieter? Ach, die discussie is vast al te vaak gevoerd. Voorlopig is de overheid nog de grootste geldschieter.

In het voorstel van het CPB worden de onderzoeksprestaties dus bepalend voor het al of niet verkrijgen van een overheidsbijdrage. Klinkt niet zo vreemd. Ik heb er alleen nog geen beeld bij. Wat is een onderzoeksprestatie?

In de nota: Nota onderzoeksbeleid 2004-2008 ‘Sturen op kwaliteit (SOK)’van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus-Universiteit staat er het volgende over: "In het overgangstraject ligt het accent in de beoordeling nog vooral op de kwantiteit van onderzoeksprestaties. Externe eisen maar ook de noodzaak tot het ‘waarderen’ van verschillende vormen van onderzoeksprestaties zorgen ervoor dat in de nabije toekomst het accent van de toetsing verschuift van kwantiteit naar kwaliteit van geleverde onderzoeksprestaties.
Het beoordelen van onderzoek is een beladen onderwerp. Voor de inhoud van het begrip ‘kwaliteit’ wordt voor de toekomst dan ook zo veel mogelijk aangesloten bij wat externe instanties (visitatiecommissie, commissie Stolker1) verstaan onder ‘kwaliteit’ van juridisch onderzoek." 

Het gaat dus waarschijnlijk om de kwantiteit én de kwaliteit van het onderzoek. En wat dan kwaliteit is kan worden getoetst door o.a. een visitatiecommissie. Klinkt nog steeds niet gek. Ik zou het trouwens wel aardig vinden als de commissie vooraf aankondigt op welke kwaliteiten de onderzoekers worden afgerekend.  Misschien levert een aantal goedkeuringen van de commissie het instituut uiteindelijk ook nog een certificaat op. Doet het goed op de markt. Wie weet levert het extra opdrachten op.

Sjaal lacht. Het positivisme is aangebroken.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-07. Bookmark the permalink.

One Response to Onderwijs en het Nieuwe Positivisme

  1. Leo says:

    @ Sjaalman
    Ik geloof dat het grootste probleem de versnippering van het onderzoek is. Op meerdere faculteiten in Nederland vindt het zelfde type wetenschap plaats. Goede coordinatie en samenwerking zou dat onderzoek naar een hoger niveau tillen. En dat is meer een kwestie van willen dan een kwestie van geld.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s